Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sobáš

Uzavretie manželstva v zmysle zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

 • vybavuje: Miroslava Štanclová
 • tel: +421 43 4948101
 • email: m.stanclova@blatnica.sk

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR

Snúbenci si môžu zvoliť matričný úrad pred ktorým chcú uzavrieť manželstvo. Na tomto matričnom úrade si podajú žiadosť o uzavretie manželstva. K žiadosti je potrebné doložiť:

 • rodné listy,
 • občianske preukazy,
 • právoplatný rozsudok o rozvode (ak sú snúbenci rozvedení),
 • úmrtný list bývalého manžela (ak je snúbenec vdovec alebo vdova).

Všetky doklady musia byť originály.

Pokiaľ má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt v matričnom obvode Blatnica, snúbenci neplatia žiadny poplatok. Pokiaľ ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode Blatnica, matričný úrad vyberie správny poplatok vo výške 20 eur podľa položky 18 písm. a/ sadzobníka správnych poplatkov.

 

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

Najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva je cudzinec povinný predložiť  matričnému úradu tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o osobnom stave – nesmie byť starší ako 6 mesiacov
 • doklad o pobyte
 • doklad o štátnom občianstve
 • úmrtný list zomretého manžela, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Doklady originálov okrem rodného listu nesmú byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa vydania a v prípade, ak to vyžaduje medzinárodná zmluva, musia byť aj príslušné overenia (Apostil, superlegalizácia). Všetky doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (okrem českého).

Zoznam štátov

 

Uzavretie manželstva štátneho občana SR v cudzine

Doklad o osobnom stave nahradí štátny občan SR čestným vyhlásením u notára. Ďalšie doklady k uzavretiu manželstva poskytnú na matričnom úrade v príslušnej krajine.

 

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR  bez trvalého pobytu na území SR

Ak nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt na území SR, môžu uzavrieť manželstvo na ktoromkoľvek matričnom úrade SR. Doklady k uzavretiu manželstva sú ako pri uzavretí manželstva medzi štátnymi občanmi SR.

 

Uzavretie manželstva medzi dvomi cudzincami na území SR

Postupuje sa ako pri uzavretí manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom.

 

Uzavretie cirkevného sobáša

Žiadosti o cirkevné sobáše sa predkladajú matričnému úradu podľa miesta farského úradu alebo náboženskej spoločnosti. Snúbenci predložia k uzavretiu manželstva doklady ako pri uzavretí manželstva vo vyššie uvedených prípadoch. Orgán cirkvi, pred ktorou sa manželstvo uzavrelo, je povinný doručiť Zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do matriky a vydá sobášny list.

 

Sadzobník správnych poplatkov

Položka 2 – Matričný úrad

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia Matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, manželstiev, knihy úmrtí - 5 €

Poznámka
2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

Položka 16 - Matričný úrad

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík - 2 €

Položka 17 - Matričný úrad

a) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky - 10 € 

Položka 18 - Matričný úrad

a) Povolenie   uzavrieť  manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 20 €

b) Uzavretie manželstva  pred  iným  než  príslušným matričným  úradom 15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 20 €

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20 €

d) Povolenie  uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 15) - 70 €

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami - 35 €

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom - 70 €  

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200 €

h) Uzavretie manželstva, ak  ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 16) - 200 €

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 
 2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich. 

Poznámky 

 1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov. 
 2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, 15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva. 
 3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie. 
 4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad). 
 5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život  je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. Od poplatku  podľa písmen a)  a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí  uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
 2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, 15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
 3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
 4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
 5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

15) § 4 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16) § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z.z..

Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti alebo prevodom z účtu v zmysle zákona o správnych poplatkoch. Úradne určenou miestnosťou v Blatnici je obradná miestnosť Obecného úradu v Blatnici. Mimo úradne určenú miestnosť sa rozumie ktorékoľvek iné vhodné miesto na uzavretie sobáša. Matričný úrad posúdi, či je miesto vhodné na uzavretie manželstva. Sobášnym dňom je streda a sobota.  V iný deň sobáša sa vyberá správny  poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z, o správnych poplatkoch položka 18 písm. d).

Poplatok 70,- € nezahŕňa zabezpečenie výzdoby, ozvučenia a nábytku mimo určenej miestnosti.

 


Rodné listy, úmrtné listy a sobášne listy si občania môžu vyžiadať na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR. Netýka sa to matričných dokladov vystavených Ministerstvom vnútra SR – Osobitná matrika. Tie vystaví vždy len Ministerstvo vnútra SR – Osobitná matrika.


Duplikáty matričných dokladov, ktoré boli občanom vyhotovené Ministerstvom vnútra  SR – Osobitná matrika, si občania sami vyžiadajú priamo na Ministerstve vnútra SR.

Kontakt : Ministerstvo vnútra SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, 826 86  Bratislava

tel. č. 02/48592851

Osobitná matrika - pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou