Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úmrtie

  • vybavuje: Miroslava Štanclová, Ing. Ján Kohútka
  • tel: +421 43 4948101
  • email: m.stanclova@blatnica.sk, j.kohutka@blatnica.sk

Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu. 

Vybavovateľ úmrtia predloží matričnému úradu List o prehliadke mŕtveho v 3 vyhotoveniach. Tento doklad musí obsahovať údaje o zomretom, musí byť opatrený pečiatkou a podpisom prehliadjúceho lekára a pečiatkou a podpisom ošetrujúceho lekára. Aspoň jeden z listov musí byť originál. Tento zostáva na matričnom úrade v Blatnici. Jedna kópia sa zasiela na štatistický úrad a druhá kópia zostáva pozostalým. List o prehliadke mŕtveho musí obsahovať aj dátum a hodinu úmrtia, ktorú určí lekár. Ak hodina a dátum na liste o prehliadke chýba, musia pozostalí vyhľadať lekára, ktorý je za tento úkon zodpovedný a ten musí údaj doplniť.

Úmrtie, ktoré nastalo na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo v lietadle mimo územia SR, území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisujú do osobitnej matriky na základe oznámenia pozostalých.

Ďalej je  k vybaveniu úmrtného listu je potrebné doložiť občiansky preukaz zomretého.

Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Položka 2 – Matričný úrad
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia Matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, manželstiev, knihy úmrtí - 5 €

Oslobodenie 
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. 

Poznámky 

  1. Poplatok podľa písmen a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. 
  2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

Položka 16 - Matričný úrad
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík - 2 €

Položka 17 - Matričný úrad
Žiadosť   o   zápis   matričnej   udalosti,   ktorá   nastala v cudzine   do   osobitnej   matriky - 10 € 

 


Rodné listy, úmrtné listy a sobášne listy si občania môžu vyžiadať na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR. Netýka sa to matričných dokladov vystavených Ministerstvom vnútra SR – Osobitná matrika. Tie vystaví vždy len Ministerstvo vnútra SR – Osobitná matrika.


Duplikáty matričných dokladov, ktoré boli občanom vyhotovené Ministerstvom vnútra  SR – Osobitná matrika, si občania sami vyžiadajú priamo na Ministerstve vnútra SR.

Kontakt : Ministerstvo vnútra SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, 826 86  Bratislava

tel. č. 02/48592851

Osobitná matrika - pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou

 

Potrebné tlačivá nájdete TU