Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ponuka majetku obce Blatnica na priamy prenájom

Dátum: 03.08.2014
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 139
3 min. čítania
Ponuka majetku obce Blatnica na priamy prenájom

Ponuka majetku obce Blatnica na priamy prenájom – predajňa rozličného tovaruObec Blatnica v zmysle zákona č. 138/19

prenajomPonuka majetku obce Blatnica na priamy prenájom – predajňa rozličného tovaru

Obec Blatnica v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Blatnica vyhlasuje ponuku na pre-nájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou pria-meho nájmu: 
Predmet nájmu:
 • Nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí budovy Dom služieb,súp. č. 3, postavenej na parcele reg. C č. 459/5 a to:
 • zádverie o výmere 3 m2
 • hala o výmere 20 m2
 • predajňa o výmere 62,50 m2
 • sklad o výmere 64,60 m2
 • kancelária o výmere 8 m2
 • zádverie, chodba o výmere 3,50 m2
 • chodba k soc. zar. o výmere 4 m2
 • WC o výmere 1,30 m2
 • umyváreň o výmere 1,60 m2
 • sprcha o výmere 1,50 m2
 • ako celok o výmere 170 m2
Doba nájmu: doba neurčitá
Účel nájmu: využitie priestorov na predaj potravín a rozličného tovaru
 
Minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom, nájmu gamatiek a ostatných služieb spojených s nájmom je cena obvyklá v podobných priesto-roch: cena 15,- €/m2/rok.
 
Záujemcovia o prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné žiadosti spolu s priloženou kópiou živnostenského listu resp. výpisu z
obchodného registra na adresu:
Obec Blatnica
Obecný úrad v Blatnici
038 15 Blatnica, 1
alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Blatnici v uzatvorenej obálke s označením „Prenájom obchod"
 
v lehote do 31.augusta 2014 do 15.30 hod.
 
V žiadosti musia uviesť svoj návrh ceny nájmu a jednoduchý podnikateľský zá-mer v prenajatom priestore. Jednotlivé ponuky budú prejednané na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnici a uznesením bude určený budúci nájomca.
 
UPOZORNENIE
Žiadosti o prenájom doručené pred uverejnením tejto ponuky alebo po termíne na predkladanie ponúk nebudú akceptované.
 
Prehliadku ponúkaných nebytových priestorov si môžu záujemcovia dohodnúť u starostky obce na tel. č. 0911336789.
 
Konkrétny nebytový priestor bude spravidla prenajatý tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu a najlepší podnikateľský zámer.
 
Výsledky výberového konania priameho nájmu budú zverejnené na internetovej stránke obce a úradnej tabuli obce do 14 dní od ukončenia výberu.
 
Ing. Ivica Súkeníková
starostka obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.