Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka MŠ Blatnica

Dátum: 09.06.2022
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 487
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka MŠ Blatnica

Obec Blatnica  v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Materskej školy Blatnica č.392, 03815 Blatnica s predpokladaným nástupom od 01.08.2022

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – najmenej úplné stredné odborné vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca,
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • organizačné a riadiace schopnosti spoľahlivosť, komunikatívnosť, flexibilita,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
 • občianska bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

 

Zoznam dokladov, ktoré je treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, 
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy v písomnej forme (v rozsahu maximálne 4 strany),
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického zamestnanca,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

 

Platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Termín a miesto podania žiadosti:

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne, alebo poštou na adresu:

Obec Blatnica, Blatnica 1, 038 15 Blatnica

 • termín podania do 04.07.2022 do 12.00 hod.,
 • obálku označte heslom: „Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy Blatnica č. 392, 038 15 Blatnica – NEOTVÁRAŤ!“

Termín a miesto výberového konania:

 • uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky, budú písomne pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.