Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referendum 2023

SÚBOR
Dátum: 08.11.2022
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 1279
Referendum 2023

Vyhlásenie referenda Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum.

Referendum sa bude konať v sobotu 21. januára 2023 od 07:00 hod. do 22:00 hod.

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.

Právo hlasovať

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“).
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), alebo
-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
- nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.
(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

 

Oznámenie o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol na území obce Blatnica pre referendum, ktoré sa bude konať 21. januára 2023

utvorený 1 volebný okrsok 
a určená 1 volebná miestnosť: dom služieb, 038 15  Blatnica 1.

 

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

V zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v obci Blatnica pre referendum konané dňa 21. januára 2023 menovaná

Ing. Ján Kohútka
sídlo: Obec Blatnica, 038 15  Blatnica 1
č. tel: 043/4948 101
e-mail: j.kohutka@blatnica.sk

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023:  

j.kohutka@blatnica.sk

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo politické hnutie zastúpené v NR SR (ďalej len „politická strana“) a petičný výbor za referendum. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a petičný výbor za referendum starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda (do 24. novembra 2022 do 24:00 hod.).

 

Zverejnenie elektronickej (e-mailovej) adresy na doručovanie žiadosti o voľbu poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to v listinnej forme tak, aby žiadosť bola doručená na adresu

Obec Blatnica
038 15  Blatnica 1
Slovak Republic

alebo elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť bola doručená na elektronickú adresu obce

j.kohutka@blatnica.sk

V obidvoch prípadoch musí byť žiadosť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. decembra 2022). 

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. januára 2023) v úradných hodinách obce,

v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. januára 2023),

elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. januára 2023) na elektronickú adresu obce

j.kohutka@blatnica.sk

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu,
•  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
informacie_pre_volica Veľkosť: 272.5 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2022
volba_postou_ma_TP_a_je_mimo_SK Veľkosť: 17.2 kB Formát: docx Dátum: 15.11.2022
volba_postou_nema_TP Veľkosť: 17.4 kB Formát: docx Dátum: 15.11.2022
volba_postou_ma_TP_a_je_mimo_SK Veľkosť: 267.9 kB Formát: pdf Dátum: 15.11.2022
volba_postou_nema_TP Veľkosť: 276.5 kB Formát: pdf Dátum: 15.11.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.