Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška "Zámer vyhlásenia zón Národného parku Veľká Fatra"

SÚBOR
Dátum: 13.12.2022
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 956
7 min. čítania
Verejná vyhláška

Zámer vyhlásenia zón Národného parku Veľká Fatra a zmeny jeho hraníc a zmeny hraníc ochranného pásma a návrh Programu starostlivosti o Národný park Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo na roky 2023 - 2052

  • oznámenie zámeru vyhlásenia zón Národného parku Veľká Fatra, zmeny jeho hraníc a zmeny hraníc jeho ochranného pásma a návrhu Programu starostlivosti o Národný park Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo na roky 2023 - 2052
  • žiadosť o informovanie verejnosti


Okresný úrad v sídle kraja Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad v sídle kraja Žilina“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 67 písm. p) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s ustanovením § 50 ods. 1 a 2 zákona č. 543/2002 Z. z. týmto oznamuje vlastníkom, správcom a nájomcom pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou, dotknutým obciam a dotknutým orgánom štátnej správy

  1. zámer vyhlásiť zóny Národného parku Veľká Fatra, zmeny jeho hraníc a zmeny hraníc jeho ochranného pásma podľa Projektu ochrany Národného parku Veľká Fatra ajeho ochranného pásma (SKUEV0238 Veľká Fatra), ktorý je zverejnený na https://www.npvelkafatra.sk/dokumenty/projekt-ochrany/ (ďalej len „zámer“) a
  2. návrh Programu starostlivosti o Národný park Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo na roky 2023 - 2052, ktorý je zverejnený na https://www.npvelkafatra.sk/dokumenty/program-starostlivosti/ (ďalej len „návrh programu starostlivosti“).
    Projekt ochrany, ako aj návrh programu starostlivosti, vypracovala ako odborne spôsobilá osoba podľa § 55 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine, v súčinnosti s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR).

Projekt ochrany, ako aj návrh programu starostlivosti, vypracovala ako odborne spôsobilá osoba podľa § 55 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine, v súčinnosti s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR).

Projekt ochrany je dokumentáciou ochrany prírody a krajiny pre vyhlásenie alebo zmenu chráneného územia. Program starostlivosti je dokumentáciou ochrany prírody a krajiny, v ktorej sú uvedené údaje o území národného parku a jeho prírodných hodnotách, ciele ochrany a opatrenia starostlivosti, ako aj zásady a regulatívy využívania územia národného parku v nadväznosti na jednotlivé ekologicko-funkčné priestory a zóny.

Veľká Fatra je chráneným územím od roku 1973, najprv ako chránená krajinná oblasť1 (výmera 60 610 ha, resp. výmera ochranného pásma 20 500 ha), neskôr od roku 2002 ako národný park2 (výmera 40 371,3433 ha, resp. výmera ochranného pásma 26 132,5817 ha). Aktuálnym zámerom dôjde v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) a § 19 ods. 1 a § 30 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. k úprave hraníc Národného parku Veľká Fatra (zo 40 371,3433 ha na 40 897,5822). K úprave hraníc došlo len na území Mestských lesov Banská Bystrica a to spresnením hranice národného parku v 3 porastoch, inde sa hranica Národného parku Veľká Fatra ani jeho ochranného pásma nemení.

Súčasne v súlade s § 30 zákona č. 543/2002 Z. z. boli na území Národného parku (NP) Veľká Fatra navrhnuté zóny A, C a D a podzóny BI a B2. Pri ich vylišovaní sa zohľadňovala prítomnosť biotopov, ich zachovalosť a vzácnosť, intenzita lesníckeho a poľnohospodárskeho využívania, rekreačno-športové a iné využívanie územia, ako aj výskyt zastavaných plôch, infraštruktúry, verejných zariadení a priestorov s iným funkčným zameraním.

Mapa navrhovaných hraníc NP, jeho zón a ochranného pásma je prílohou tohto zámeru. Prílohami oznámenia sú aj zoznamy dotknutých parciel a predmet ochrany NP Veľká Fatra.

Vyhlásením zón NP Veľká Fatra a zmenou jeho hraníc bude zrušených týchto 34 chránených území nachádzajúcich sa na jeho území: prírodná rezervácia (PR) Biela skala, prírodná pamiatka (PP) Blatné, národná prírodná rezervácia (NPR) Borišov, NPR Čierny Kameň, chránený areál (CHA) Dekrétov porast, CHA Háj pred Teplou dolinou, NPR Jánošíkova kolkáreň, NPR Kornietová, CHA Krásno, NPR Kundračka, NPR Madačov, PP Majerová skala, NPR Padva, PR Pralesy Slovenska -Čierny kameň, PR Pralesy Slovenska Dropkov, PR Pralesy Slovenska - Jánošíkova kolkáreň, PR -Pralesy Slovenska Japeň, PR Pralesy Slovenska - Jarabinská, PR Pralesy Slovenska - Maďarovo, PR Pralesy Slovenska - Magurka, PR Pralesy Slovenska - Malá Smrekovica, PR Pralesy Slovenska - Ostredok, PR Pralesy Slovenska - Raková, PR Pralesy Slovenska - Rovne, PR Pralesy Slovenska - Skalná Alpa, PR Pralesy Slovenska - Tanečnica, PP Prielom Teplého potoka, NPR Rakšianske rašelinisko, NPR Rumbáre, NPR Skalná Alpa, PR Smrekovica, PR Suchý vrch, NPR Tlstá, NPR Veľká Skalná.

 

Podrobnejšie údaje o NP Veľká Fatra, jeho zónach a ochrannom pásme (viď prílohy).

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
mapa Veľkosť: 793.6 kB Formát: jpg Dátum: 14.12.2022
list-zsk-zamer-vyhlasenia Veľkosť: 896.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2022
priloha-1b_8_2-zoznam-parciel-e-register-velka-fatra Veľkosť: 274 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2022
priloha2-predmet-ochrany-np-velka-fatra Veľkosť: 674.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2022
program-starostlivosti-o-narodny-park-velka-fatra-a-jeho-ochranne-pasmo Veľkosť: 3.26 MB Formát: pdf Dátum: 14.12.2022
projekt-ochrany-narodneho-parku-velka-fatra-a-jeho-ochranneho-pasma Veľkosť: 3.94 MB Formát: pdf Dátum: 14.12.2022
priloha-1a_8_1-zoznam-parciel-c-register-velka-fatra.pdf Veľkosť: 148.9 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2022
priloha-6_8-hodnotenie-biotopov-a-druhov-europskeho-vyznamu-a-stanovenie-cielov-ochrany Veľkosť: 263.1 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.