Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška - NARIADENIE vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú.: BLATNICA

SÚBOR
Dátum: 28.05.2024
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 167
6 min. čítania
Verejná vyhláška - NARIADENIE vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú.: BLATNICA

Verejná vyhláška - NARIADENIE vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú.: BLATNICA

NARIADENIE

vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú.: BLATNICA

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad MARTIN, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie /ďalej len „OÚ MARTIN“/, ako príslušný orgán v zmysle ust. § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/

Výrok

nariaďuje

podľa ust. § 14 ods. 1 zákona vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území BLATNICA /ďalej len „PPÚ BLATNICA“/, ktorý bol schválený rozhodnutím OÚ MARTIN č. OÚ-MT-PLO1-2024/000083-MIK zo dňa 25.04.2024. PPÚ BLATNICA bol vypracovaný zhotoviteľom SGS Holding, a.s. v zmysle ust. § 2 ods.1 písm. a zákona za účelom usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona.

Odôvodnenie

Rozhodnutím OÚ MARTIN č. OÚ-MT-PLO1-2024/000083-MIK zo dňa 25.04.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.05.2024, bol v zmysle ust. § 13 ods. 7 zákona schválený rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav v katastrálnom území BLATNICA, ktorý bol vypracovaný v zmysle ust. § 2 ods.1 písm. a zákona za účelom usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona, ktorého zhotoviteľom je AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.

Vykonanie projektu pozemkových úprav spočíva v dohodnutí postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, vo vytýčení a označení vybraných podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov v obvode PPÚ BLATNICA v teréne, vypracovania rozdeľovacieho plánu vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním, schválenia vykonania PPÚ BLATNICA a jeho zápisu do katastra nehnuteľnosti.

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní bol dohodnutý so Združením účastníkov pozemkových úprav v k.ú.: BLATNICA na rokovaní, ktoré sa konalo dňa 13.05.2024 na Obci BLATNICA. Vytýčenie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov sa uskutoční v rozsahu určenom správnym orgánom na základe skutočného spôsobu užívania nových pozemkov a podrobné lomové body hraníc nových pozemkov sa označia v teréne dočasnou stabilizáciou. Pozemky, ktoré vlastníci ponechajú v nájme poľnohospodárskemu alebo lesnému podniku sa vytyčovať nebudú. Z vytýčenia pozemkov budú vypracované protokoly a prehľadné vytyčovacie náčrty. Forma výsledného elaborátu rozdeľovacieho plánu bola dohodnutá na rokovaní správneho orgánu, katastra a zhotoviteľa dňa 24.05.2024, ktoré sa konalo na Okresnom úrade MARTIN, katastrálnom odbore. Výsledný rozdeľovací plán bude vypracovaný vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.

Toto nariadenie sa doručuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli správneho orgánu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne sa nariadenie zverejní na webovom sídle správneho orgánu, centrálnej úradnej elektronickej tabuli, dočasnej úradnej tabuli tunajšieho úradu v Obci BLATNICA a webovom sídle Obce BLATNICA.

Mgr. Dušan Doboš vedúci odboru

 

Číslo spisu  OU-MT-PLO1-2024/000083-2818-MIK
Martin   28. 05. 2024

 

Príloha:

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní pre PPÚ BLATNICA

do 31.05.2024

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav.

do 31.05.2024

Výzva OÚ PLO v Martine na zastavenie zápisov v katastri nehnuteľností a výzva okresnému súdu na doručenie všetkých listín na OÚ KO v Martine.

01.06.2024 - 31.07.2024

Vytýčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne.

od 01.08.2024

Zastavenie zápisov v katastri nehnuteľnosti v obvode PPÚ na 90 dní.

01.08.2024 - 15.10.2024

Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. Vyhotovenie elaborátu OKO NM.

do 30.11.2024

Overenie elaborátu OKO NM Katastrálnym odborom Okresného úradu v

Martine. Odovzdanie výsledného elaborátu na OÚ PLO v Martine.

12/2024

Vydanie rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ

Právoplatnosťou rozhodnutia

Nadobúda sa vlastníctvo k novým pozemkom, a zároveň sa začína užívanie nových pozemkov vlastníkmi alebo nájomcami. Existujúce nájomné zmluvy k pôvodným pozemkom zanikajú a je možné uzatvárať nové nájomné zmluvy k novým pozemkom.

do 30 dní od

právoplatnosti rozhodnutia

Zápis projektu PPÚ do katastra nehnuteľností.

Legenda:

PPÚ              - Projekt pozemkových úprav

RPS              - Register pôvodného stavu

RP                - Rozdeľovací plán

RP-OKO        - Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Dokument Veľkosť: 217.5 kB Formát: pdf Dátum: 28.5.2024
pozemkové úpravy Veľkosť: 211.8 kB Formát: pdf Dátum: 29.5.2024