Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Starosta a zastupiteľstvo obce

 Prehľad komunálnych volieb od roku 1989

Starosta obce 2022 - 2026

Meno a priezvisko
Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. karol_cicmanec_2
Adresa Blatnica 140
Mobil +421 43 4111 607
E-mail starosta@blatnica.sk

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia.Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia.

Vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvuStarosta je štatutárnym orgánom obce.

 
Majetkové priznania starostu nájdete TU
 

Poslanci obecného zastupiteľstva 2022 - 2026

Meno a priezvisko Adresa
Mgr. Mária Líšková Blatnica 227
Ing. Ivana Líšková Blatnica 227
Peter Hajčík Blatnica 117
Ján Hríb Blatnica 239
Vladimír Froľa (zástupca starostu)  Blatnica 45
JUDr. Michal Sivák Blatnica 162
Štefan Ličko Blatnica 141

 

Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a kompetencie

POSLANCI
§ 25

Povinnosti a oprávnenia poslancov

(1) Poslanec je povinný najmä

a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

(2) Mandát poslanca zaniká

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj vprípade meny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
h) v prípadoch podľa § 11ods.2,
i) zrušením obce alebo
j) smrťou.

Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy ,ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

(3) Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 2 písm.d),f) a h)bezodkladne písomne oznámiť obci.

(4) Poslanec je oprávnený najmä

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách ,na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

(5) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných prezamestnancov v pracovnom pomere.

(6) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru .Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

(7) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

(8) Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobe plne uvoľnený zo zamestnania, patrí na miesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitnýchpredpisov.18a)

(9) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.

 

§ 26

Poslanec skladá sľub, ktorý znie :„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniťsvoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavnézákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.".

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rokovací poriadok OZ Blatnica platný do 31.12.2022 Veľkosť: 1.81 MB Formát: pdf Dátum: 5.10.2010
Rokovací poriadok OZ Blatnica platný od 1.1.2023 Veľkosť: 318.3 kB Formát: pdf Dátum: 23.12.2022