Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Multifunkčné ihrisko

 P R E V Á D Z K O V Ý   P O R I A D O K  MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

Vypracovaný v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MZ SR č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na telovýchovné a športové zariadenia.

 

V Blatnici 10 . júla 2020                                                                

Vypracovala: Mgr. Vlasta Sekerková (riaditeľka ZŠ Blatnica)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkový poriadok je vypracovaný v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MZ SR č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na telovýchovné a športové zariadenia.
 2. Účelom prevádzkové ho poriadku je stanoviť práva a povinnosti prevádzkovateľa, fyzických a právnických osôb zdržiavajúcich sa na nekrytom ihrisku s umelou trávou a, podmienky využívania a prevádzkovú dobu ihriska.
 3. Multifunkčné ihrisko (ďalej len MI) sa nachádza na parcele č. xxx, v katastrálnom území obce Blatnica. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi a umelým osvetlením pre športové loptové hry. Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 33 x 18 m.

Športová plocha predmetného ihriska je po celom obvode ohradená mantinelovým systémom vo výške 1 m, ochrannou sieťou na stĺpoch 4 m nad mantinelmi po celej dĺžke a za obidvomi bránkoviskami. Povrch hracej plochy tvorí umelý trávnik s kremičitým vsypom a vstup na športovú plochu je zabezpečený cez tzv. meandrový vstup. Hracia plocha je xxxx m2. Súčasťou ihriska sú stojany na volejbal a tenis, ako aj sieťky na tieto športy a v jeho mantinelovom systéme sú zabudované hliníkové bránky. Mimo športovej plochy za mantinelmi sú osadené 4 svietidlá na stožiarových stĺpoch.

 1. Vlastníkom multifunkčného ihriska je Obec Blatnica, so sídlom 038 15 Blatnica č.1, IČO: 0031671.
 2. Multifunkčné ihrisko (ďalej MI) prevádzkuje Obec Blatnica, č.1, 038 15 Blatnica, ktorá na jeho prevádzku poveruje zodpovednú osobu, t.j. správcu. Starosta obce písomne poverí aj zodpovednú osobu správcovstvom MI počas vyučovania v Základnej škole Blatnica za účelom zabezpečenia prevádzky daného objektu.
 3. Užívateľom MI sú základná a materská škola, dobrovoľnícke organizácie a obyvatelia obce Blatnica, iné fyzické a právnické osoby.
 4. Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa so súhlasom prevádzkovateľa nachádza v priestore MI (užívateľ).
 5. Dobrovoľnými organizáciami obce Blatnica sa rozumie:
 • ZŠ a RZ pri ZŠ Blatnica,
 • MŠ a RZ pri MŠ Blatnica,
 • DHZ Blatnica,
 • Telovýchovná jednota Družstevník Blatnica,
 • Lukostrelecký klub ARQUITIS,
 • cirkevné zbory na území obce (evanjelický cirkevný zbor, rímsko-katolícky cirkevný zbor),
 • Ochotnícky divadelný súbor Blatnica,
 • Miestna ZO Jednoty dôchodcov Slovenska ,

Článok 2

Všeobecné ustanovenia

 1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať. Oboznámenie sa a svoj súhlas s podmienkami prevádzkového poriadku za užívateľa (užívateľov) potvrdzuje svojim podpisom zodpovedná osoba staršia ako 18 rokov – vedúci skupiny pred vstupom do areálu MI.
 2. Vstupovať na MI je možné iba na to zriadenými vstupmi a iba so súhlasom stanoveného správcu. V prípade, že užívateľom sú neplnoleté osoby, ich vstup povoľuje správca MI iba v sprievode zodpovednej osoby staršej ako 18 rokov.
 3. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko určené.
 4. MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: minifutbal, nohejbal, volejbal , basketbal, (streetbal), hádzaná, freesbee, vybíjaná, prehadzovaná, ringo, tenis a
 5. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod. ).

Článok 3

Organizačné ustanovenia

 1. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál spravuje. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli zakázaný !
 2. Deti do 15 rokov musia byť na MI s dozorom rodiča, vyučujúceho alebo inej   poverenej dospelej osoby.
 3. Žiaci základnej školy, materskej školy vstupujú na MI v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby.
 4. Deti a mládež vo veku od 15 do 18 rokov musia byť na MI v sprievode dospelej zodpovednej osoby.

 

 1. Povinnosti užívateľov MI:

 

 1. Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na MI.
 2. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
 3. Každý užívateľ MI je povinný v priestore MI a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud. Vykonávať hygienickú potrebu iba v sociálnych zariadeniach na to určených. Chemické prenosné WC TOI TOI sa nachádza v tesnej blízkosti MI a za jeho pravidelné čistenie a údržbu zodpovedá vlastník a prevádzkovateľ multifunkčného ihriska – Obec Blatnica.
 4. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv. Nesmú sa používať tretry, kopačky a topánky s podpätkom, ďalej zablatená a inak znečistená obuv. Užívateľ je prípadné znečistenie povrchu MI povinný bezodkladne odstrániť
 5. Užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
 6. Užívateľ MI je povinný oznámiť zistené technické nedostatky správcovi ihriska alebo vlastníkovi MI.
 7. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do MI zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.
 1. Užívateľom MI je zakázané:
 1. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru MI a jeho bezprostrednej blízkosti je zakázané.
 2. Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch, kolobežkách, skateboardoch a kolieskových korčuliach. Je zakázané používanie diaľkovo ovládaných RC modelov a vozíkov.
 3. V areáli MI je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok, manipulácia s otvoreným ohňom, či chemickými látkami. Je zakázané používanie pyrotechniky a sklenených fliaš.
 4. Vstup zo zmrzlinou, sladenými nápojmi či potravinami a ich konzumácia je na MI zakázaný.
 5. V areáli MI je zakázané správať sa hlučne a nespoločensky.
 6. Užívateľ MI využíva výlučne areál multifunkčného ihriska. Je zakázané využívať ďalšie plochy areálu Základnej školy Blatnica, a to: detské ihrisko, trávnaté plochy a prírodnú učebňu na športovú činnosť, ale aj akúkoľvek inú činnosť.
 1. Porušenie zásad verejného poriadku bude riešené v súlade s príslušným VZN Obce Blatnica.
 2. Za škody spôsobené na zdraví a majetku maloletými a mladistvými osobami nezodpovedá prevádzkovateľ ani správca MI. Zodpovednosť v danej veci má zákonný zástupca.

Článok 4

Prevádzkové ustanovenia

Prevádzkové hodiny multifunkčného ihriska

 

MI je denne prevádzkované:

 

a) Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov):

 

07.30 hod. – 15.30 hod.            - ZŠ a MŠ, príp. individuálna rezervácia - iba po súhlase ZŠ a MŠ

                                                  že ihrisko nebudú využívať

15.30 hod. – 17.30 hod.            - prioritne rezervácia pre tréningovú (krúžkovú) činnosť dobrovoľných organizácií Obce Blatnica alebo vyhradené bezplatné užívanie – mládež do 18 rokov,

17.30 hod. – 19.30 hod.           - pre neorganizovaných záujemcov obce Blatnica, rezervácie nad 18 rokov a pre iných užívateľov

b) Pondelok – Piatok (počas prázdnin):

 

09.00 hod. – 11.00 hod.            - Vyhradené bezplatné užívanie – deti do 15 rokov v sprievode

                                                          dospelej osoby

11.00 hod. – 15.00 hod.            - Vyhradené bezplatné užívanie – mládež do 18 rokov, príp. individuálna rezervácia, ak nebude záujemca do 18 rokov o bezplatné využívanie

15.00 hod. – 21.00 hod. - Rezervácia pre záujemcov nad 18 rokov/iných užívateľov

c) Sobota – Nedeľa (dni sviatkov)

 

10.00 hod. – 12.00 hod.            - Rezervácia pre záujemcov nad 18 rokov

14.00 hod. – 16:00 hod.            - Vyhradené bezplatné užívanie – deti do 15 rokov v sprievode dospelej osoby, mládež do 18 rokov a dobrovoľné organizácie obce Blatnica

 • hod. – 19.00 hod. - Rezervácia pre záujemcov nad 18 rokov, iný užívatelia
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť podľa reálnych možností, či potrieb a v prípade nepriaznivého vývoja poveternostných podmienok, mimoriadnych spoločenských situácií (napr. pandémie), opráv MI jeho prevádzku prerušiť.
 2. Prednostné užívanie – poradie pri tvorbe harmonogramu využitia MI:
 3. prednostne k dispozícii pre aktivity ZŠ a MŠ Blatnica,
 4. dlhodobé prenájmy (spravidla na obdobie školského roka),
 5. krátkodobé rezervácie,
 6. záujemcovia bez rezervácie – uprednostnené budú dobrovoľné organizácie obce Blatnica a mládež do 18 rokov.
 7. V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom správcu MI využívať aj iný záujemcovia.
 8. Užívanie MI je pre deti a mládež do 18 rokov bezplatné, ale len v čase vyhradenom v prevádzkovom ustanovení.
 9. Užívanie MI pre Základnú školu, Materskú školu a TJ Družstevník Blatnica v rámci tréningovej činnosti je bezplatné. Termíny a dĺžku tréningov stanovuje vlastník alebo ním poverený správca po dohode s TJ.
 10. Poplatok za užívanie MI je potrebné uhradiť podľa Čl. 5 tohto poriadku najneskôr v daný deň poverenému správcovi MI na základe vystaveného príjmového dokladu. Poplatky za prenájom použije obec výlučne na údržbu MI a úhradu prevádzkových nákladov. Poplatok za užívanie MI je možné zaplatiť správcovi aj jeden deň vopred, maximálne na jeden týždeň dopredu v prípade rezervácie.
 11. Prenájom MI sa poskytuje na celú hodinu.
 12. Fyzická osoba, alebo skupina osôb si môže MI prenajať iba na 2 hodiny denne. V prípade, že nie je ďalší záujemca o prenájom môže po dohode so správcom MI prenájom pokračovať o ďalší časový úsek.
 13. Poplatok za použitie osvetlenia sa platí za celú hodinu.
 14. Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu s prevádzkovateľom.
 15. Rezerváciu MI je potrebné dopredu , minimálne deň vopred, dohodnúť so správcom MI.
 16. Správca MI vedie prevádzkovú knihu s rozpisom o využívaní ihriska.

Článok 5

Cena poplatkov za využitie multifunkčného ihriska

 1. Bezplatné využívania MI:

 

 1. Žiaci ZŠ Blatnica v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu, podujatí organizovaných ZŠ a RZ pri ZŠ, plánovaných aktivít školského klubu a záujmových útvarov organizovaných školou,
 2. Deti MŠ Blatnica v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu, podujatí organizovaných ZŠ a RZ pri ZŠ, plánovaných aktivít školského klubu a záujmových útvarov organizovaných školou,
 3. Deti organizované v „športovej príprave“ v rámci plánovaných aktivít TJ Družstevník Blatnica,
 4. Mládež do 18 rokov s trvalým pobytom v obci Blatnica,
 5. Pre verejnosť organizované nekomerčné športové podujatia, ktorých spoluorganizátorom je Obec Blatnica, ZŠ alebo MŠ Blatnica, TJ Družstevník Blatnica,
 6. Nekomerčné športové podujatia organizované dobrovoľnými organizáciami obce Blatnica uvedenými v Čl.1 bod 8.
 1. Spoplatnené využívanie MI:
 2. Kolektívne športy (volejbal, futbal, hádzaná, basketbal, nohejbal, florbal, prehadzovaná, vybíjaná a iné) - € / 1 hodina
 3. Individuálne športy (tenis, bedminton) - € / 1 hodina
 4. Príplatok za použitie umelého osvetlenia - € / 1 hodina

 

Záujemcovia bez trvalého a prechodného pobytu v obci Blatnica majú 100% príplatok za používanie MI na vyššie uvedené ceny.

Článok 6

Správca ihriska

                Správcom sa rozumie prevádzkovateľom zmluvne/dohodou stanovená poverená osoba. Za výkon svojich práv a povinností sa v plnej miere zodpovedá vlastníkovi ihriska, t.j. obci Blatnica. V otázkach prevádzky i údržby poskytuje súčinnosť vlastníkovi MI (starosta obce, poslancom a komisiám zriadených pri obecnom zastupiteľstve Obce Blatnica).

                Správcovi za jeho prácu prináleží odmena v súlade so Zákonom 311/2011 z.z. Zákonník práce.

Práva a povinnosti správcu MI :

 1. v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom samostatne alebo podľa spresnení prevádzkovateľa a vlastníka MI plánovať, organizovať a zabezpečovať efektívne využívanie MI a viesť prevádzkovú knihu ihriska s rozpisom o užívaní ihriska. Prevádzková kniha slúži na vedenie evidencie o užívaní MI. V prevádzkovej knihe je uvedený dátum, čas užívania MI, meno a priezvisko a adresa zodpovednej osoby užívateľa a výška poplatku za užívanie, druh športu, podpis užívateľa alebo zodpovednej osoby užívateľa (Príloha č.1).
 2. správca je oprávnený požiadať určené zodpovednú osobu užívateľa o jeho identifikáciu, ktorú zaznamená do prevádzkovej knihy ihriska. Určená zodpovedná osoba svojim podpisom v prevádzkovej knihe potvrdzuje súhlas s prevádzkovým poriadkom ihriska.
 3. je oprávnený vystavovať príjmové pokladničné doklady a prijímať finančnú hotovosť za používanie MI,
 4. sprístupniť areál MI užívateľovi po ukončení činnosti skontrolovať a uzavrie areál MI a ZŠ,
 5. dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov vlastníka MI a pokynov prevádzky a údržby vydaných zhotoviteľom MI,
 6. úzko spolupracovať so starostom obce a riaditeľom školy pri zabezpečení prevádzkového poriadku ihriska ako i verejného poriadku,
 7. vyžadovať od užívateľa dodržiavanie prevádzkového poriadku MI, v prípade porušenia pokynov a po upozornení (hrubom porušovaní prevádzkového poriadku) je oprávnený užívateľa okamžite vykázať z areálu MI a ZŠ,
 8. podieľať sa na organizácii školských a verejných športových podujatí uskutočňovaných na MI,
 9. metodickým usmerňovaním užívateľov dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP,
 10. v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej zdravotnej služby,
 11. viesť zošit údržby, revízií a opráv, podieľať sa na opravách. O vzniknutých škodách bezodkladne informovať starostu obce.
 12. starať sa o čistotu ihriska a jeho okolia.

Článok 7

Tiesňové volania

 1. Telefónne linky pre záchranné služby:

112 – tiesňové volanie

150 – hasičská a záchranná služba

155 – záchranná zdravotnícka služba

158 – polícia

 1. Prevádzkovateľ MI:

Riaditeľka ZŠ:                         043 4948 225

Správca:                                 0905476233

 1. Vlastník MI:

Starosta obce:                        0911336789

Obecný úrad:                         043 4948 101

Článok 8

Osobitné ustanovenia

 1. Právnickej osobe, ktorá poruší prevádzkový poriadok, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 6.638,78 €. Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr však do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.
 2. Fyzická osoba, ktorá poruší prevádzkový poriadok, sa dopustí priestupku proti poriadku vo verejnej správe a môže byť potrestaná pokutou do výšky 33,19 € orgánom štátnej správy, resp. v prípade blokového konania obcou alebo jej bude uložený zákaz vstupu do areálu MI na dobu 6 mesiacov.
 3. V prípadoch neuhradenia škody spôsobenej nájomcom alebo užívateľom má vlastník a správca MI právo zakázať mu vstupovať na MI.
 4. V prípade nevhodného správania sa na ihrisku (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia, poškodzovanie majetku obce a pod.) je správca oprávnený okamžite takéhoto nájomcu vykázať z priestorov ihriska, pričom tento nemá nárok na vrátenie nájomného.
 5. Osoba (užívateľ) areálu pri nerešpektovaní tohto prevádzkového poriadku a neposlúchnutí pokynov osôb, ktoré sú určené vykonávať dozor (alebo správcu) môžu byť s okamžitou platnosťou vykázané z areálu.
 6. Vstup do areálu ZŠ je možný iba z dôvodu presunu na multifunkčné ihrisko. Používanie vahadlovej hojdačky, prvkov detského ihriska, pieskoviska, oddychových miest je určený predovšetkým deťom základnej školy v čase jej prevádzky. Mimo prevádzky Základnej školy Blatnica je používanie týchto priestorov zakázané.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Blatnici dňa 13.07.2020, uznesením 51/2020

V  Blatnici, 13.07.2020

                                                                                                       

                                                                                                          starosta obce                                                

Príloha 1

PREVÁDZKOVÁ KNIHA IHRISKA

 

Dátum

Čas užívania

Zodpovedná osoba

(Meno a priezvisko, kontakt)

Šport

Poplatok

(€)

Podpis užívateľa

(súhlas s PP MI)

od

do