Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hlavný kontrolór

Bc. Silvia Zacharová
2019 - 2025

Úradné hodiny: ----
Telefón: ----
E-mail: kontrolor@blatnica.sk

Rozsah kontrolnej činnosti

 • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa os. Predpisov - zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
 • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • kontrola vybavovania sťažností a petícií,
 • kontrola dodržiavania všeob. záväz. právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • kontrola dodržiavania interných predpisov obce
 • kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi – zák. o rozp. pravidlách

Úlohy hlavného kontrolóra

(1) Hlavný kontrolór

 1. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zák. 369/1990 Zb.o obec. zriadení
 2. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 4. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 5. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 7. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon č. 9/2010 o sťažnostiachnostiach.
 8. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 9. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
STANOVISKO K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE BLATNICA ZA ROK 2022 Veľkosť: 366.3 kB Formát: pdf Dátum: 24.11.2023
Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022 Veľkosť: 573.5 kB Formát: pdf Dátum: 24.11.2023