Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie o umiestnení stavby "4 Rodinné domy a príjazdová komunikácia"

SÚBOR
Dátum: 10.07.2023
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 504
3 min. čítania
Rozhodnutie o umiestnení stavby

Navrhovateľ Ing. Martin Ilgo, podal dňa 19.01.2022 na miestnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „ 4 Rodinné domy a príjazdová komunikácia “ v členení stavebných objektov:

SO 01 - A, B, C, D - Rodinný dom
SO 02 - A, B, C, D - Vodovodná prípojka
SO 03 - A, B, C, D - Vonkajšia kanalizácia a žumpa
SO 04 - A, B, C, D - Dažďová kanalizácia
SO 05 - A, B, C, D - Elektrická prípojka
SO 06 - A, B, C, D, E - Spevnené plochy a úprava zelene
SO 07 - A, B, C, D, E - Oplotenie

na pozemkoch pare. reg. č. C-K.N 1013, 965/17, k.ú. Blatnica. Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie.

Obec Blatnica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len „správny poriadok“ ) prerokoval žiadosť stavebníka s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania v súlade s §§ 37 a38 stavebného zákona a rozhodujúc podľa §§ 39, 39a stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj ostatných súvisiacich právnych predpisov, vydáva rozhodnutie

o umiestnení stavby „ 4 Rodinné domy a príjazdová komunikácia“

 

navrhovateľovi: Ing. Martin Ilgo,
miesto stavby: 
pare. reg. č. C-KN 1013, 965/17, k.ú. Blatnica
účel stavby: 
nová obytná zóna - 4 rodinné domy

v rozsahu stavebných objektov:

Viac v priložených dokumentoch nižšie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Situačná mapa Veľkosť: 2.89 MB Formát: pdf Dátum: 10.7.2023
Rozhodnutie Igor Ilgo Veľkosť: 3.23 MB Formát: pdf Dátum: 10.7.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.