elektrina

Stredoslovenská energetika a.s. oznamuje občanom, že dňa 7.10.2016 (piatok) od 8.00 hod. do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu vykonania plánovanej revízie elektrického zariadenia.

Zoznam domov: 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 421, 435
zasadnutie-oz V zmysle zákona NR SR číslo 369/1990 Z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 19. septembra 2016 (pondelok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu
Obec Blatnica a ZO SZPB v Blatnici Vás pozývajú na XXXIX. ročník Behu Gaderskou dolinou, ktorý sa uskutoční dňa 20.08.2016 (sobota).
Možnosti ubytovania si môžete pozrieť TU.

Výsledky zverejnené

uzemny plan

Obec Blatnica, ako príslušný orgán územného plánovania, podľa 19b. zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a predpisov oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie: Územný plán obce Blatnica.

Riešeným územím je katastrálne územie obce. Mierka hlavných výkre-sov je M 1: 5 000 (zastavané územie obce). Návrhovým rokom je rok 2030. Svoje podnety a námety na riešenie úlohy „Územný plán obce Blatnica“, ÚPN-O Blatnica ako aj zámery využitia pozemkov, plánované rozvojové a investičné zámery doručte v písomnej forme na Obecný úrad Blatnica v termíne do 30-ich dní odo dňa vyvesenia.

V liste prosíme uviesť meno a priezvisko alebo názov právnickej osoby, adresu, telefón, prípadne fax a e-mail.

prace na ceste

Z dôvodu odstránenia kolaudačných závad bude v dňoch 1. júla 2016 – 15. júla 2016 čiastočne obmedzená premávka na štátnej ceste I/65 v úseku Príbovce – Martin Juh, km 129,029 – 133,620
arqvitis logo    digitalab        auto camp blatnica work        chylamt2

Facebook