uzemny plan

Obec Blatnica, ako príslušný orgán územného plánovania, podľa 19b. zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a predpisov oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie: Územný plán obce Blatnica.

Riešeným územím je katastrálne územie obce. Mierka hlavných výkre-sov je M 1: 5 000 (zastavané územie obce). Návrhovým rokom je rok 2030. Svoje podnety a námety na riešenie úlohy „Územný plán obce Blatnica“, ÚPN-O Blatnica ako aj zámery využitia pozemkov, plánované rozvojové a investičné zámery doručte v písomnej forme na Obecný úrad Blatnica v termíne do 30-ich dní odo dňa vyvesenia.

V liste prosíme uviesť meno a priezvisko alebo názov právnickej osoby, adresu, telefón, prípadne fax a e-mail.

prace na ceste

Z dôvodu odstránenia kolaudačných závad bude v dňoch 1. júla 2016 – 15. júla 2016 čiastočne obmedzená premávka na štátnej ceste I/65 v úseku Príbovce – Martin Juh, km 129,029 – 133,620

ww

Vďaka grantovému programu NADÁCIE VOLKSWAGEN SLOVAKIA
pod názvom: „ZELENÁ DOBROVOĽNÍKOM“ si mohli základné a materské školy na celom Slovensku skrášliť svoje okolie. Cieľom tohto programu bolo podporiť dobrovoľnícku činnosť a verejnoprospešnú aktivitu nielen zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia a ich detí ale aj ostatných rodičov, starých rodičov a zamestnancov školy. Podporiť regióny, z ktorých zamestnanci pochádzajú. Zvýšiť ekologické povedomie.
Medzi 50 podanými projektmi sa úspešne uchádzala o finančný grant aj naša materská škola a získala finančné prostriedky vo výške 425 EUR.
zasadnutie-oz V zmysle zákona NR SR číslo 369/1990 Z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29. júna 2016 (streda) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu
nas rodak siake
Obec Blatnica Vás srdečne pozýva na kultúrne podujatie
NÁŠ RODÁK – FILMÁR – JAROSLAV SIAKEĽ
venované stodvadsiatemu výročiu jeho narodenia,
dňa 2.júla 2016 v amfiteátri v Blatnici.

Tešíme sa na Vás. 
arqvitis logo    digitalab        auto camp blatnica work        chylamt2

Facebook