k-volby-2014

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa
15. novembra 2014.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnici podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 10.09.2014 číslo 33/2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Blatnici bude mať 7 poslancov, ktorí budú zvolení 

v 1 volebnom obvode. V Blatnici, dňa 11.09.2014 Ing. Ivica Súkeníková /starostka obce/

 

 


Zapisovateľom miestnej volebnej komisie je Ing. Ján Kohútka, Blatnica 232, tel.č. 043/ 4948 174.

 

delta

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnici dňa 10.9.2014 boli prejednané žiadosti o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb na predajňu.
Číslom uznesenia 34/2014 bola novým nájomcom schválená Eva Slobodníková, Blatnica. 
 
zasadnutie-oz V zmysle zákona NR SR číslo 369/1990 Z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 10.09.2014 (streda) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu
hvs-2014Milé prekvapenie čakalo na naše deti hneď na druhý školský deň, 3. septembra, kedy medzi nás zavítala naša bývalá žiačka Barborka Baňacká. So svojimi spolužiakmi, z osemročného Gymnázia J. Lettricha v Martine, si pripravili si pre deti dopoludňajší program pod názvom „Hravo späť do školy" . Program bol realizovaný v rámci národného projektu KOMPRAX a spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
skola2014Nový školský rok 2014/2015 sme slávnostne otvorili v priestoroch 2. septembra na spoločnom stretnutí žiakov, rodičov, starých rodičov a zamestnancov školy.

Prítomným sa prihovorila pani riaditeľka Mgr. Vlasta Sekerková. Po privítaní prítomných a naladení všetkých na septembrovú tematiku, prečítala bájku o dvoch semienkach a ich prístupe k životu. Neskôr nenápadne zapojila deti do rozhovoru, a tak v triede zavládla tvorivá atmosféra. Deti hodnotili správanie semienok a porovnávali ich so sebou. Hovorili o strachu a odvahe.

Reklama

digitalab      auto-camp-blatnica-work       chylamt2

Facebook

Ivan Frola
Michal Straka
Michal Kozák
Martina Košová
Mas Terchovská Dolina
Michal Marcak
Miroslav Mendel
Veronika Kukova
Vladimir Malina
Veronika Václaviková
Jano Topercer
Tatiana Valachová
Lucinka Cucinka Štefanová
Lívia Šuhajnárová