Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pridelenie, zrušenie súpisného čísla

Určovanie súpisného a orientačného čísla je od 1.7.2015 zmenené

 • vybavuje: Miroslava Štanclová
 • tel: +421 43 4948101
 • email: m.stanclova@blatnica.sk


Dňom 1. júla 2015 vstúpili v platnosť:

V nadväznosti na vyššie uvedený zákon a vyhlášky upozorňujeme na zmeny súvisiace s určením / zmenou, zrušením / súpisného a orientačného čísla.

 

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla budove od 1.7.2015 musí obsahovať:

 • Meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa / fyzická osoba/, názov, sídlo a identifikačné číslo / právnická osoba/
 • predmet žiadosti
 • kód druhu stavby a termín jej dokončenia
 • prílohy:
  • kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou; stavebné povolenie pri rozostavanej stavbe
  • geometrický plán so zameraním adresného bodu
  • údaj, či sa v budove nachádzajú byty, údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.

 

Adresný bod je priestorový údaj, ktorý označuje polohu každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.

Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia zameraná budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava. Vyhotovenie zamerania adresného bodu si zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla.

Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa §2c zmenil a doplnil o ods. 3, na základe ktorého je osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy môže mesto určiť súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

§30e ukladá – Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015 - vlastník budovy , ktorému do 30.júna 2015 bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie a nepožiadal o určenie súpisného a orientačného čísla, je povinný tak urobiť do 30. decembra 2015.

V prípade, že bude mať žiadosť všetky náležitosti, súpisné a orientačné číslo sa určí budove do 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti, mesto rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries a písomne informuje žiadateľa s uvedením súpisného a orientačného čísla.

Informáciu o poplatkoch nájdete v sadzobníku poplatkov.

 

Potrebné tlačivá nájdete TU.