Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Žiadosť o povolenie rozkopávky verejného priestranstva

  • vybavuje: Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD., starosta obce
  • tel: +421 43 4111 607
  • email: starosta@blatnica.sk

 

Ak pri realizácii prípojok alebo pri plánovanej oprave inžinierskych sietí dochádza k rozkopávke miestnej komunikácie (tzn. ulice, parkoviska, spevnených plôch pre dopravu, chodníka a pod.), správny orgán - obec Blatnica vydá rozhodnutie o zvláštnom užívaní. Pred začatím je potrebné si podať "Žiadosť o povolenie rozkopávky verejného priestranstva".

 
Prílohou žiadosti je (pre nové prípojky a plánované opravy):
  • Situačný výkres (náčrtok) realizácie prípojky,
  • situácia s dočasným dopravným značením v prípade rozkopávky komunikácie – 3 vyhotovenia,
  • kópia stavebného povolenia alebo iné povolenie stavby, napr. ohlásenie drobnej stavby, ohlásenie prípojky,
  • stanovisko správcu pozemnej komunikácie, záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu.

 

Po ukončení rozkopávky bude každé priestranstvo prebraté povereným zamestnancom obce písomnou formou (preberacím protokolom, písomným prísľubom).

Žiadateľ sa tým zaväzuje na odstraňovanie prípadných poklesov komunikácie (tj. cestného telesa, spevnených plôch, vjazdu, chodníkov, parkovísk a pod.) po dobu 60 mesiacov od prebratia, resp. po dobu 24 mesiacov pri poklesoch zelených pásov.

V prípade poruchy inžinierskych sieti (ďalej len „vedenia“) je potrebné nahlásiť danú skutočnosť do 12 hodín vlastníkovi alebo správcovi pozemnej komunikácie1, následne správny orgán na základe žiadosti dodatočne vydaným rozhodnutím vydá podmienky uvedenia miestnej komunikácie do pôvodného stavu (ku žiadosti priložiť situáciu a fotografiu rozkopávky). Za takéto dodatočne vydané povolenie sa správny poplatok nevyberá.

Avšak, ak bola z dôvodu poruchy na vedení rozkopaná štátna cesta t.j. cesta I., II. alebo III. triedy, je potrebné túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť správcovi týchto ciest „
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja -  závod Turiec“, ktorý následne určí podmienky uvedenia komunikácie do pôvodného stavu. Túto skutočnosť treba aj v tomto prípade oznámiť obci Blatnica.

 

1pozemné komunikácie  

  • miestne komunikácie spravuje obec Blatnica.
  • cesty I., II. a III. triedy spravuje Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Turiec so sídlom Kollárova 94, 036 01 Martin. V našej obci sú to cesty smer Mošovce, Karlová a Folkušová.

 

Potrebné tlačivá stiahnete TU.