Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pripojenie na verejný vodovod (VV)

POSTUP pri zriaďovaní pripojenia na verejný vodovod (VV)

 1. Žiadateľ si zabezpečí spracovanie projektovej dokumentácie vodovodnej prípojky (ďalej VP) u autorizovaného projektanta s rozsahom oprávnenia – inžinierske stavby alebo vodohospodárske stavby. Pred spracovaním projektovej dokumentácie doporučujeme preveriť si možnosti napojenia na verejný vodovod– formou žiadosti v papierovej podobe alebo emailom na podatelna@turvod.sk, alebo prostredníctvom uvedeného projektanta. Žiadosť o zakreslenie inžinierskych sietí sa nachádza na www.turvod.sk v sekcii ponuka služieb/dokumenty na stiahnutie.

  PD musí obsahovať:
  a) technickú správu vrátane hydrotechnického výpočtu potreby vody, DN prípojky a návrhu vodomeru
  b) situáciu širších vzťahov so zakreslením všetkých navrhovaných prípojok
  c) stavebný výkres objektov prípojok ( vodomerná šachta a pod.)
  d) pozdĺžny profil VPe) kladačský plán VP vrátane vodomernej zostavy

 2. Žiadateľ predloží na Turvod a.s. žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii VP. Spracovanie vyjadrenia podlieha poplatku v zmysle platného cenníka (cenník je zverejnený na www.turvod.sk ). Turvod a.s. v termíne do max. 30 dní od doručenia žiadosti vypracuje vyjadrenie k predloženej PD.
 3. Žiadateľ si zabezpečí kópiu vydaného vyjadrenia, nakoľko je súčasťou Žiadosti o zriadenie pripojenia na VV, nové odberné miesto“.
 4. Žiadateľ predloží na príslušný stavebný úrad PD s vyjadrením Turvod a.s. a splní prípadné ďalšie požiadavky stavebného úradu. Po obdržaní právoplatného stavebného povolenia, alebo súhlasu k zriadeniu drobnej stavby (ohlásenia) požiada Turvod a.s. o zriadenie pripojenia na VV a to na príslušnom tlačive (Žiadosť o zriadenie pripojenia na VV, nové odberné miesto). Tlačivá sa nachádzajú v sídle Turvod a.s. a tiež na www.turvod.sk v sekcii ponuka služieb/dokumenty na stiahnutie.
 5. Žiadateľ predloží na Turvod a.s. vyplnenú „Žiadosť ...“ so všetkými požadovanými prílohami uvedenými v tlačive žiadosti. Žiadosť, ktorá nebude obsahovať všetky prílohy, nebude prevzatá.
 6. Turvod a.s. žiadosť posúdi a žiadateľovi vydá súhlas na zriadenie pripojenia na VV.
 7. Pred zriadením samotného pripojenia na VV si žiadateľ dohodne s príslušným pracovníkom Turvod a.s. (telefonický kontakt je uverejnený na www.turvod.sk v sekcii kontakty) termín zriadenia samotného pripojenia na VV. Do tohto termínu je žiadateľ povinný si pripraviť VP podľa vyjadrenia podľa bodu 2) a Všeobecných a technických podmienok pre pripojenie nehnuteľnosti na VV (zverejnené na www.turvod.sk v sekcii ponuka služieb/dokumenty na stiahnutie) tak (t.j. mať vybudovanú vodomernú šachtu a položené potrubie VP), aby pracovník Turvod a.s. mohol vykonať jej vizuálnu kontrolu a následne zriadiť samotné pripojenie.
 8. Turvod a.s. následne vypracuje „Zmluvu na dodávku vody..“, ktorú pripraví žiadateľovi na podpis.
 9.  Po zriadení pripojenia je žiadateľ povinný bezpodmienečne do 3 pracovných dní dostaviť sa na zákaznícke centrum Turvod a.s. na Kuzmányho ul. 25 v Martine podpísať túto zmluvu.


UPOZORNENIE:

 • Turvod a.s. nerealizuje zemné a montážne práce na VP, Turvod a.s. vykonáva LEN samotné pripojenie na VV, t.j. osadí navŕtavací pás na VV a osadí vodomernú zostavu vrátane vodomeru.
 • Pre realizáciu VP má Turvod a.s. zoznam schválených dodávateľov s príslušným oprávnením. Zoznam je zverejnený na www.turvod.sk v sekcii ponuka služieb/dokumenty na stiahnutie.
 • Realizácia pripojenia na VV je spoplatnená služba a podlieha poplatku v zmysle platného cenníka. Turvod a.s hradí len navŕtavací pás a vodomer.
 • Žiadateľ zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych vzťahov súvisiacich s umiestnením prípojok, v prípade uloženia prípojok do pozemkov iných vlastníkov a v prípade spoločných prípojok doporučujeme zapísať ich ako vecné bremeno, čím je možné sa vyhnúť prípadným budúcim sporom súvisiacich s prípojkami.