Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Postup pri vybavení povolenia na studňu

 • vybavuje: Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD., starosta obce
 • tel: +421 43 4111 607
 • email: starosta@blatnica.sk

 

Vypracovaný postup pri vybavení povolenia na studňu na základe usmernenia spoločného stavebného úradu so sídlom v Sučanoch.

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu Okresný  úrad, Odbor životného prostredia (v prípade ak je žiadateľom právnická osoba) alebo Obecný (Mestský) úrad (v prípade ak je žiadateľom fyzická osoba).

 1. Prvý krok - Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona
  Prílohy:
  - 2 x projektová dokumentácia (projekt geologických prác)
  - situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

 2. Druhý krok - Žiadosť o územné rozhodnutie o umiestnení stavby ktorého súčasťou bude aj vyjadrenie k zámeru vodnej stavby podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona
  Prílohy:
  - 2 x záverečná správa z hydrogeologického prieskumu
  - projektová dokumentácia (jednoduchý projekt studne)
  - situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

 3. Tretí krok - Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody. podľa § 26 a § 21 vodného zákona
  Prílohy:
  - doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo k stavbe (kópia listu vlastníctva)
  - 2 x projektová dokumentácia vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou
  - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy
  - situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)
  - ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby * doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
  - doklad o uhradení správneho poplatku

  Na základe vykonaného vodoprávneho konania, orgán štátnej vodnej správy s pôsobnosťou stavebného úradu (obec) podľa § 26 ods. 3 vodného zákona, vydá rozhodnutie o povolení vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 zákona. Súčasťou tohto rozhodnutia môže byť aj povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného zákona.

 4. Štvrtý krok – návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby
  Prílohy:
  - fotokópia stavebného povolenia
  - zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní
  - doklad o uhradení správneho poplatku