Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prevádzkový poriadok

-> (Prevádzkový poriadok na stihnutie v PDF) <-

I. Prevádzkovateľ zariadenia

Obec Blatnica, Blatnica 1, 038 15 Blatnica, IČO: 00316571, zastúpená starostom obce Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.

Zodpovedná osoba: Jaroslav Opálka, zastupujúce osoby: pracovníci obecného úradu

 

II. Zberný dvor

Zberný dvor (ďalej len „ZD“) je zriadený na účely legálneho uloženia niektorých zložiek komunálneho odpadu. Na ZD nie je možné uložiť iný odpad, ako je špecifikované v tomto prevádzkovom poriadku a v aktuálnom VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi. ZD je určený výlučne na preberanie odpadu od fyzických osôb (odpad z domácností), ktoré majú trvalý pobyt na území obce Blatnica a sú zapojené do systému separovaného zberu komunálneho odpadu a majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu za príslušný kalendárny rok. ZD nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti. ZD sa nachádza v obci Blatnica, umiestnený je na pozemku parc. č. KN-C 686/2. Príjazdová komunikácia k ZD je existujúca miestna komunikácia KN-E 1098/83.

Prevádzková doba ZD:

Letné obdobie 1.4. – 15.11.:

 • streda (párny týždeň ) 13.00 – 17.00 hod. / (nepárny týždeň ) 08.00 – 12.00 hod.
 • sobota (párny týždeň ) 13.00 – 17.00 hod. / (nepárny týždeň ) 08.00 – 12.00 hod.
 • ostatné dni a sviatky uznané SR (dni pracovného pokoja) zatvorené

 Zimné obdobie 16.11. – 31.3.:

 • zatvorené, otvorené len v súrnych prípadoch po predchádzajúcej dohode.

III. Odpady

 1. Komunálny odpad pre účely tohto predpisu je odpad z domácností vznikajúci na území obce Blatnica, ktorého pôvodcom sú osoby podľa čl. I. tohto prevádzkového poriadku.
 2. Zložka komunálnych odpadov je časť komunálneho odpadu, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení jednotlivých zložiek odpadu.

Odpad, ktorý je možné odovzdať na zbernom dvore:

Druhy odpadov kategórie „O“ – ostatný

20 01 01 – papier a lepenka

Na ZD je možné odovzdať papier a lepenku, ktorý už občania nemajú kde uložiť do najbližšieho zberu spred domácností, ktorý sa vykonáva v obci 4x do roka. Zároveň je možné papier a lepenku odovzdať na ZD len v rozobratom stave a zviazané alebo uložené v krabici!

Patria sem: papier (noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice) lepenka (krabice z tvrdého papiera, kartón), baliaci a krepový papier a pod.
Nepatria sem: znečistený papier (mastný, mokrý, od ropných látok atď.), obaly od kávy, asfaltový a dechtový papier, obaly z viacvrstvových materiálov - TETRAPAK, viacvrstvové kompozitné materiály, použité plienky, použité papierové utierky a pod.

20 01 02 – sklo

Na ZD je možné odovzdať sklo, ktoré sa ani po minimalizovaní nezmestí do bežnej nádoby určenej na separovaný zber skla v obci /napr. sklenené tabule/.

Patrí sem: len sklo veľkých rozmerov, ktoré nie je možné uložiť do zberných nádob (tabuľové sklo a pod.)
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, autosklá, monitory, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

16 01 03 – opotrebované pneumatiky

Patria sem: pneumatiky všetkých druhov (z osobných áut, traktorové, z bicyklov, fúrikov) a pod.
Nepatria sem: hrubo znečistené pneumatiky, nevyzuté pneumatiky (pneumatiky s diskom) a pod.

20 01 25 – jedlé tuky a oleje

Je možné odovzdať vo fľašiach alebo bandaskách, následne sú umiestnené do nádob určených na zber olejov.

20 01 38 – drevo iné ako uvedené v 20 01 37

Na ZD možno odovzdať drevo, ktoré sa skladá z viac častí len v rozobratom stave.

Patria sem: rozobratý nábytok, okná, dvere, výrobky z dreva a pod.
Nepatria sem: čalúnený nábytok (gauče, kreslá, lavice, stoličky, ...), obsahuje nebezpečné látky a pod.

20 01 39 – plasty

Na ZD je možné odovzdať plasty, ktoré sa ani po minimalizovaní nezmestia do bežnej nádoby určenej na separovaný zber plastov v obci.

Patrí sem: všetky druhy plastov, ktoré neobsahujú nečistoty.
Nepatria sem: hrubo znečistené plasty, guma, podlahová krytina, papier a pod.

20 01 39 – Stavebný a obalový polystyrén

Polystyrén musí byť polámaný na menšie časti a zabalený vo vreci. Stavebný polystyrén z novostavieb (vydané stavebné povolenie) je možné odovzdať len s predošlým súhlasom, nakoľko v tomto prípade je stavebník odpad vzniknutý na stavbe zlikvidovať na vlastné náklady, čo musí pri kolaudácii aj zdokladovať!

Patrí sem: obalový polystyrén (výplň z krabice napr. elektrospotrebiča) a stavebný polystyrén (EPS)
Nepatrí sem: styrodur (XPS), hrubo znečistený polystyrén (EPS), ktorý nesmie obsahovať časti lepenky, kovové časti, maltu a nesmie byť znečistený lepidlami, purpenou, jedlom, zeminou a pod.

20 01 40 – kovy

Všetky kovy, ktoré nie sú hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad „zelený odpad“ (ďalej aj ako „BRO“)

Na ZD môžu odovzdať BRO najmä občania, ktorí majú zakúpenú vlastnú nádobu na BRO a to len v prípade, že sa im už nezmestil do vlastnej nádoby.

Patria sem: zvyšky a šupky z ovocia (aj z banánov) a zeleniny, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky jedla, škrupiny z orecha, kvety, tráva, lístie, drobné konáre (do priemeru 1 cm a dĺžky najviac 10 cm), mladá burina, piliny, hobliny, drevný popol, vlasy, chlpy, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok a pod.
Nepatria sem: šupky z citrusového ovocia (poznámka: banány nie sú citrusy a navyše šupky obsahujú veľa pre pôdu užitočného draslíka), mäsité zvyšky jedla, kosti, zvyšky rýb, zvyšky mlieka a mliečnych výrobkov a jedál, kamene, obväzy, cigaretové ohorky a pod.

20 03 07 – objemný odpad

Je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby „popolnice“, alebo jeho hmotnosť presahuje nosnosť štandardnej zbernej nádoby v rámci pravidelného zberu. Na ZD je možné uložiť výlučne rozobratý objemový odpad, ktorý je zbavený kovových, sklenených častí atď.

Patria sem: koberce, plávajúce podlahy, vinylové podlahy, väčšie množstvo šatstva a obuvi, ktoré nie sú určené/vhodné pre charitu a pod.
Nepatria sem: časti z rozobratých dopravných prostriedkov, čalúnený nábytok (gauče, kreslá, lavice, stoličky, ...), matrace a pod. Zber čalúnených nábytkov sa vykonáva dvakrát ročne pristavením kontajnera na ZD.

20 03 08 – drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“)

Je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za drobné stavebné odpady podľa platného VZN o odpadoch.

Patrí sem najmä: dlažba, omietka, kúsky muriva, betónu, malty, lepidla a podobne. DSO nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbest, zvyšky náterových hmôt, obaly z farieb a iných chemikálií, žiarivky, elektrospotrebiče a pod.

Pôvodca alebo držiteľ DSO je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (napr. betón, železobetón, tehla, asfalt, keramika, zemina a pod.) a tieto zhodnotiť opätovným použitím. Ak bežné udržiavacie či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, nejde o DSO, ale o stavebný odpad, ktorý nie je možné uložiť na zbernom dvore.

Na ZD je potrebné DSO doviesť vo fúriku, káre alebo v prípade prívesného vozíka vo vreciach z dôvodu lepšej manipulácie a váženia!

 

Druhy odpadov kategórie „N“ – nebezpečný

20 01 13 – rozpúšťadlá
20 01 26 – oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
20 01 27 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
20 01 37 – drevo obsahujúce nebezpečné látky

 

ELEKTROODPAD
Prednostne sa odovzdáva do pristaveného kontajnera na elektroodpad pred obecným úradom 2x do roka podľa harmonogramu na stránke obce.

 

Elektroodpad kategórie „O“ – ostatný

 20 01 36 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia a iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35                               

Chladničky, práčky, televízne prijímače, PC,  monitory a pod. pracovník zberného dvora po prevzatí vytriedi podľa skupín.

 

Elektroodpad kategórie „N“ – nebezpečný

20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti

 

Batérie a akumulátory kategórie „O“ – ostatný

20 01 34 – batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

 

Batérie a akumulátory kategórie „N“ – nebezpečný

20 01 33 – batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie.

Odpad, ktorý nie je možné odovzdať na zbernom dvore

 1. Nerozobratý nábytok
 2. Uhynuté zvieratá – na likvidáciu je potrebné vyhľadať firmu špecializovanú na likvidáciu tohto druhu odpadu.
 3. Zmesový komunálny odpad – zbiera sa do nádob v domácnostiach „popolnica“, obec zabezpečuje pravidelný vývoz.
 4. Odpad z podnikateľskej činnosti
 5. Rozobratý elektroodpad
 6. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad „BRKO“ – na zber tohto odpadu sú v obci rozmiestnené nádoby.
 7. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z reštaurácií – odpad ktorého pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ (reštaurácie a iné pohostinstvá). Tento odpad sa zakazuje ukladať aj do nádob rozmiestnených v obci. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
 8. Odpad z rozobratých dopravných prostriedkov
 9. Odpad zo zdravotníckych a sociálnych zariadení
 10. Stavebný odpad
 11. Odpad zo stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie (zvyčajne novostavby) – odpad vzniknutý na týchto stavbách je stavebník povinný zlikvidovať v súlade so zákonom na vlastné náklady nakoľko nie sú súčasťou miestneho poplatku.

IV. Podmienky prevzatia odpadu

 Návštevník pred vstupom na ZD je povinný oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom ZD.

 1. Pri dovoze odpadu na zberný dvor je povinný návštevník ZD prihlásiť sa u pracovníka ZD a riadiť sa jeho pokynmi.
 2. Návštevník ZD je povinný na vyzvanie pracovníka ZD preukázať sa platným občianskym preukazom a pracovník v evidencii preverí, či daný návštevník je oprávnený ukladať odpad na ZD.
 3. Na vjazd do areálu ZD môže návštevník použiť osobné motorové vozidlo s maximálnou nosnosťou do 3,5 t a s prívesným vozíkom s maximálnou váhou do 500 kg. Pri použití motorového vozidla je návštevník povinný dodržať maximálnu rýchlosť 5km/h v celom objekte. Vjazd na ZD je povolený výlučne v čase prevádzky.
 4. Návštevník ZD je povinný pohybovať sa v priestoroch ZD pod dohľadom zamestnanca a po vyznačenej trase. Ďalej je povinný rešpektovať kapacitné a priestorové možnosti ZD.
 5. Prísne sa zakazuje vstup návštevníka do priestorov ZD v prípade, že je osoba pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
 6. Dovezený a prebratý odpad ukladá návštevník samostatne na základe pokynov pracovníka ZD na nim určené miesto až po odvážení odpadu pracovníkom ZD. Návštevník ZD je oprávnený zdržiavať sa v priestoroch ZD výlučne v čase potrebnom na dovezenie a uloženie odpadu.
 7. V prípade, že návštevník ZD nedodrží upozornenia pracovníka ZD a ustanovenia prevádzkového poriadku ZD, obec Blatnica, ako prevádzkovateľ ZD nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť návštevníkovi na jeho majetku pri pohybe v priestoroch ZD.
 8. Návštevníkom ZD sa prísne zakazuje ukladať odpad mimo areálu zberného dvora, rozoberať a vynášať akékoľvek odpady alebo iné predmety uložené na ZD. Uložením odpadov na určené miesto v areáli ZD sa obec Blatnica stáva držiteľom odpadu v zmysle platnej legislatívy.
 9. Obec Blatnica si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý je na základe samostatného posúdenia zamestnanca ZD:
 10. silne znečistený,
 11. obsahuje nebezpečné a nepovolené látky,
 12. obsahuje látky a materiály, ktoré nie sú predmetom ukladania v zmysle čl. III. tohto prevádzkového poriadku,
 13. ak odovzdávané množstvo presahuje primerané množstvo,
 14. osoba je nedôveryhodná a je podozrenie, že nie je pôvodcom odpadu, že nie je fyzickou osobou, nie je zapojená do systému zberu a podobne.
 15. Obec Blatnica si vyhradzuje neprijať odpad v prípade technickej alebo inej poruchy alebo ak v dôsledku nedostatočnej kapacity nie je možné odpad bezpečne uložiť v priestoroch ZD.

V. Váženie odpadu a doklad

 1. Odpad, ktorý je spoplatnený poplatkom za uloženie na ZD, sa pred uložením odváži (platí aj pre BRO) a vytlačí sa vážny lístok v dvoch kópiách, ktoré podpíše pracovník ZD a aj pôvodca odpadu. Takto dovezený odpad, ktorý je spoplatnený, sa eviduje v príslušnom softvéri v PC, v ktorom sú zaznamenané nasledujúce údaje (príloha č. 2) :
 2. dátum a čas prijatia (príjazdu),
 3. dátum a čas vytlačenia lístka,
 4. množstvo a druhy odpadov prijatých na zberný dvor,
 5. meno a adresa pôvodcu (Dodávateľ)
 6. podpis zamestnanca a pôvodcu (dodávateľa).
 7. Vážny lístok (príloha č. 2) je dokladom o prevzatí odpadu od pôvodcu. Vydáva sa len pre odpady s poplatkom (okrem BRO), ktoré nespadajú do zodpovednosti výrobcov (plasty, sklo, papier a pod.) a teda ich odvoz a likvidáciu po prevzatí na ZD platí obec. Na vyžiadanie je možné odvážiť aj bezplatné druhy odpadov.
 8. V prípade nevytriedeného odpadu, ktorý obsahuje aj bezplatné zložky odpadu a nebol pracovníkom ZD odmietnutý, sa postupuje ako v prípade spoplatneného odpadu – zvyčajne sa zaradí do objemného odpadu.
 9. Na základe vážneho lístka obec vystaví faktúru pôvodcovi odpadu.

 VI. Organizačné zabezpečenie prevádzky

 1. Organizačne je prevádzka ZD zabezpečená pracovníkmi obce Blatnica. Pracovník ZD je povinný:
 2. dbať na správne uloženie odpadu s dôrazom na minimalizáciu objemu odpadu v kontajneroch,
 3. vyhlásiť technickú prestávku a uzatvoriť ZD na nevyhnutnú dobu z dôvodu manipulácie s kontajnermi,
 4. dbať na bezpečnosť pri práci a dodržiavať ustanovenia ZP,
 5. nahlásiť na obecný úrad požiadavku odvozu plných kontajnerov.
 6. Pracovník ZD musia najmä dodržiavať tieto pravidlá:
 7. dodržiavať základné hygienické pravidlá, pri práci nejesť a nepiť,
 8. pri práci používať pracovný odev, pevnú uzavretú pracovnú obuv a osobné ochranné pracovné prostriedky, najmä okuliare, kožené resp. gumené rukavice, respirátor, prilbu,
 9. v ZD je zakázané narábať s otvoreným ohňom, spaľovanie odpadov je zakázané. V prípade samovznietenia separovaného odpadu je pracovník povinný zabezpečiť uhasenie podľa možnosti. Každý prípad zisteného požiaru musí byť zaevidovaný a neodkladne ohlásený prevádzkovateľovi,
 10. v prípade nálezu nebezpečných odpadov (výbušnina, uzavreté nádoby s neznámym odpadom a pod.), pracovník zberného dvora evakuuje ZD, uzavrie ho pre všetkých pracovníkov, návštevníkov, dodávateľov odpadu a nahlási túto skutočnosť na políciu a na obecný úrad. Odstránenie a zneškodnenie nebezpečných odpadov vykonajú spôsobilé osoby, resp. organizácie na zneškodnenie odpadu,
 11. oplotenie areálu musí zabezpečiť neprístupnosť nepovolaných osôb a zvierat do areálu a zamedziť šíreniu odpadov vplyvom vetra. Za dodržiavanie pravidiel prevádzky ZD, bezpečnosti pri práci a požiarnu bezpečnosť zodpovedá pracovník ZD.

VII. Opatrenia v prípade havárie

 1. Pod pojmom havária sa všeobecne rozumie mimoriadna udalosť spôsobená ľudskou činnosťou alebo živelnou pohromou, čiastočne alebo úplne neovládaná, časovo a priestorovo ohraničená, ktorá má nepriaznivý dopad na život, zdravie, majetok ľudí a životné prostredie. Havária je teda aj každá reálna situácia, pri ktorej dôjde k nežiaducemu úniku nebezpečných látok mimo prevádzkového alebo manipulačného priestoru. Prostriedky na likvidáciu havárie musia byť vyčlenené, označené a uložené vo vyhradenom priestore.
 2. Ako havarijný stav možno kvalifikovať:
  a. uloženie alebo únik nebezpečnej látky v zariadení,
  b. požiar v zariadení alebo iná mimoriadna udalosť.
 3. Postup pri zistení alebo spôsobení havárie:
  Prvý a bezprostredný zásah vykoná v rámci svojich možností osoba, ktorá zistila alebo zapríčinila haváriu tak, aby neohrozila svoj prípadne iný život. Následne oznámi mimoriadnu udalosť podľa charakteru na:
  a. centrálny ochranný systém: tel. č. 112
  b. lekárska pohotovostná služba: č. tel. 155
  c. požiarna ochrana: č. tel. 150, DHZ Blatnica 0908 150 408
  d. polícia: č. tel. 158
  e. Obecný úrad v Blatnici – 043/4948 101
 4. V prípade uloženia nepovoleného druhu nebezpečného odpadu je pracovník ZD zodpovedný za jeho odstránenie. Je potrebné odstrániť aj časť odpadu a zeminy, ktorá je takýmto odpadom kontaminovaná. Tekutý odpad je potrebné odstrániť absorpčným materiálom. Obdobne treba postupovať v prípade vytečenia pohonných hmôt alebo mazadiel z vozidiel alebo mechanizmov a z dovezeného odpadu. Pracovník ZD je povinný výkon pracovnej činnosti zabezpečovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia, majetku a k zhoršeniu životného prostredia. Pracovník ZD je povinný oznámiť prevádzkovateľovi zberného dvora každú zistenú chybu, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť pri práci alebo spôsobiť haváriu.

VIII. Sťažnosti a podnety

 1. Návštevník ZD má právo podať sťažnosť na postup zamestnanca ZD pri ukladaní odpadu.
 2. Sťažnosť musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona o sťažnostiach najmä:
 3. meno, priezvisko, trvalý pobyt resp. korešpondenčnú adresu sťažovateľa /prípadne tel. číslo/,
 4. predmet sťažnosti,
 5. deň a čas, kedy sa stala udalosť, ktorá je predmetom sťažnosti.

 IX. Záverečné ustanovenia

 1. Súčasťou tohto prevádzkového poriadku sú poplatky za uloženie odpadu. Ceny za uloženie odpadu sa odvíjajú od skutočných nákladov za uloženie, spracovanie a následne odovzdanie/vývoz konečnému oprávnenému „spracovateľovi odpadu“ (zazmluvnený vývozca) – cenu tvoria náklady za odvoz a prípadne skládkovanie alebo likvidáciu odpadu, časť nákladov na prevádzkovanie ZD.
 2. V prípade zmien v prevádzke zariadenia je prevádzkovateľ povinný prispôsobiť prevádzkový poriadok týmto zmenám. Zároveň je povinný tieto zmeny prekonzultovať aj s poslancami obecného zastupiteľstva.
 3. Zmeny nie je potrebné znovu schvaľovať na obecnom zastupiteľstve, na schválenie stačí elektronický súhlas poslanca – súhlas poslaný emailom. Zmeny sú prijaté až po prijatí nadpolovičnej väčšiny poslaných súhlasov poslancov obecného zastupiteľstva.
 4. Upravený prevádzkový poriadok musí byť zverejnený najmenej 5 dní pred platnosťou zmien.
 5. Tento prevádzkový poriadok schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Blatnica na svojom zasadnutí dňa 8.4.2024 uznesením č. 95/2024.

 

V Blatnici dňa 08.04.2024                                        

Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.  -  starosta obce

 

 

Príloha č. 1 - Cenník poplatkov

Kód odpadu – názov odpadu Cena za kg s DPH
Druhy odpadov kategórie „O“ – ostatný  
20 01 01 – papier a lepenka 0,00 €
20 01 02 – sklo 0,00 €
16 01 03 – opotrebované pneumatiky 0,00 €
20 01 25 – jedlé tuky a oleje 0,00 €
20 01 38 – drevo iné ako uvedené v 20 01 37 0,05 €
20 01 39 – plasty a stavebný a obalový polystyrén 0,00 €
20 01 40 – kovy 0,00 €
20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad „zelený odpad“ (ďalej aj ako „BRO“) 0,00 €
20 03 07 – objemný odpad 0,10 €
20 03 08 – drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) 0,10 €
   
Druhy odpadov kategórie „N“ – nebezpečný  
20 01 13 – rozpúšťadlá 1,00 €
20 01 26 – oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 1,00 €
20 01 27 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 1,00 €
20 01 37 – drevo obsahujúce nebezpečné látky 1,00 €
08 03 17 – toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky 1,00 €
08 03 18 – toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 1,00 €
   
Elektroodpad kategórie „O“ – ostatný  
20 01 36 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia a iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 0,00 €
                         
Elektroodpad kategórie „N“ – nebezpečný  
20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 0,00 €
20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 0,00 €
20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti 0,00 €
   
Batérie a akumulátory kategórie „O“ – ostatný  
20 01 34 – batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 0,00 €
   
Batérie a akumulátory kategórie „N“ – nebezpečný  
20 01 33 – batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie. 0,00 €

 

                                                        Príloha č. 2 - Vážny lístok (VZOR)

vazny-listok

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Prevádzkový poriadok zberný dvor-schvaleny 8.4.2024 Veľkosť: 594.5 kB Formát: pdf Dátum: 14.4.2024