Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pripojenie na verejnú kanalizáciu (VK)

 • vybavuje: Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD., starosta obce
 • tel: +421 43 4111 607
 • email: starosta@blatnica.sk

 

POSTUP pri zriaďovaní pripojenia na verejnú kanalizáciu (VK)

 1. Žiadateľ si zabezpečí spracovanie projektovej dokumentácie kanalizačnej prípojky (ďalej KP) u autorizovaného projektanta s rozsahom oprávnenia – inžinierske stavby alebo vodohospodárske stavby. Pred spracovaním projektovej dokumentácie doporučujeme preveriť si možnosti napojenia na verejnú kanalizáciu – formou žiadosti v papierovej podobe alebo emailom na podatelna@turvod.sk, alebo prostredníctvom uvedeného projektanta. Žiadosť o zakreslenie inžinierskych sietí sa nachádza na www.turvod.sk v sekcii ponuka služieb/dokumenty na stiahnutie.

  PD musí obsahovať:
  a) technickú správu vrátane hydrotechnického výpočtu potreby vody, DN prípojky
  b) situáciu širších vzťahov so zakreslením všetkých navrhovaných prípojok
  c) stavebný výkres objektov KP (revízna kanalizačná šachta a pod.)
  d) pozdĺžny profil KP

 2. Žiadateľ predloží na Turvod a.s. žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii KP. Spracovanie vyjadrenia podlieha poplatku v zmysle platného cenníka (cenník je zverejnený na www.turvod.sk ). Turvod a.s. v termíne do max. 30 dní od doručenia žiadosti vypracuje vyjadrenie k predloženej PD.
 3. Žiadateľ si zabezpečí kópiu vydaného vyjadrenia, nakoľko je súčasťou „Žiadosti o zriadenie pripojenia na VK, nový producent“.
 4.  Žiadateľ predloží na príslušný stavebný úrad PD s vyjadrením Turvod a.s. a splní prípadné ďalšie požiadavky stavebného úradu. Po obdržaní právoplatného stavebného povolenia, alebo súhlasu k zriadeniu drobnej stavby (ohlásenia) požiada Turvod a.s. o zriadenie pripojenia na VK a to na príslušnom tlačive („Žiadosť o zriadenie pripojenia na VK, nový producent“). Tlačivá sa nachádzajú v sídle Turvod a.s. a tiež na www.turvod.sk v sekcii ponuka služieb/dokumenty na stiahnutie.
 5.  Žiadateľ predloží na Turvod a.s. vyplnenú „Žiadosť ...“ so všetkými požadovanými prílohami uvedenými v tlačive žiadosti. Žiadosť, ktorá nebude obsahovať všetky prílohy, nebude prevzatá.
 6. Turvod a.s. žiadosť posúdi a žiadateľovi vydá súhlas na zriadenie pripojenia na VK.
 7. Žiadateľ si dohodne termín s príslušným pracovníkom Turvod a.s. (telefonický kontakt je uverejnený na www.turvod.sk v sekcii kontakty) na realizáciu pripojenia na VK (t.j. osadenie odbočnej tvarovky na VK).
 8.  Po osadení odbočnej tvarovky na VK žiadateľ bezodkladne zriadi samotnú KP podľa vyjadrenia podľa bodu 2) a Všeobecných a technických podmienok pre pripojenie nehnuteľnosti na VK (zverejnené na www.turvod.sk v sekcii ponuka služieb/dokumenty na stiahnutie). Následne si žiadateľ opätovne prizve príslušného pracovníka Turvod a.s na kontrolu KP.
 9. Pokiaľ je realizácia KP odsúhlasená, žiadateľ vyplní „Prihlášku, ktorá je podkladom pre uzavretie zmluvy “ (zaslať alebo osobne doručiť na adresu Turvod a.s.) a  Turvod a.s. vypracuje „Zmluvu na odvádzanie odpadových vôd“, ktorú pripraví žiadateľovi na podpis.
 10. Po zriadení pripojenia je žiadateľ povinný bezpodmienečne do 3 pracovných dní dostaviť sa na zákaznícke centrum Turvod a.s. na Kuzmányho ul. 25 v Martine podpísať túto zmluvu.


UPOZORNENIE:

 • Turvod a.s. nerealizuje zemné a montážne práce na KP, Turvod a.s. vykonáva LEN samotné pripojenie na VK, t.j. odbočnú tvarovku na VK.
 • Pre realizáciu KP má Turvod a.s. zoznam schválených dodávateľov s príslušným oprávnením. Zoznam je zverejnený na www.turvod.sk v sekcii ponuka služieb/dokumenty na stiahnutie.
 • Realizácia pripojenia na VK je spoplatnená služba a podlieha poplatku v zmysle platného cenníka. Turvod a.s hradí len odbočnú tvarovku.
 • Žiadateľ zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych vzťahov súvisiacich s umiestnením prípojok, v prípade uloženia prípojok do pozemkov iných vlastníkov a v prípade spoločných prípojok doporučujeme zapísať ich ako vecné bremeno, čím je možné sa vyhnúť prípadným budúcim sporom súvisiacich s prípojkami.

 

Potrebné tlačivá nájdete TU alebo na stránke www.turvod.sk.