Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pripojenie na verejnú kanalizáciu (VK)

POSTUP pri zriaďovaní pripojenia na verejnú kanalizáciu (VK)

 1. Žiadateľ si zabezpečí spracovanie projektovej dokumentácie kanalizačnej prípojky (ďalej KP) u autorizovaného projektanta s rozsahom oprávnenia – inžinierske stavby alebo vodohospodárske stavby. Pred spracovaním projektovej dokumentácie doporučujeme preveriť si možnosti napojenia na verejnú kanalizáciu – formou žiadosti v papierovej podobe alebo emailom na podatelna@turvod.sk, alebo prostredníctvom uvedeného projektanta. Žiadosť o zakreslenie inžinierskych sietí sa nachádza na www.turvod.sk v sekcii ponuka služieb/dokumenty na stiahnutie.

  PD musí obsahovať:
  a) technickú správu vrátane hydrotechnického výpočtu potreby vody, DN prípojky
  b) situáciu širších vzťahov so zakreslením všetkých navrhovaných prípojok
  c) stavebný výkres objektov KP (revízna kanalizačná šachta a pod.)
  d) pozdĺžny profil KP

 2. Žiadateľ predloží na Turvod a.s. žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii KP. Spracovanie vyjadrenia podlieha poplatku v zmysle platného cenníka (cenník je zverejnený na www.turvod.sk ). Turvod a.s. v termíne do max. 30 dní od doručenia žiadosti vypracuje vyjadrenie k predloženej PD.
 3. Žiadateľ si zabezpečí kópiu vydaného vyjadrenia, nakoľko je súčasťou „Žiadosti o zriadenie pripojenia na VK, nový producent“.
 4.  Žiadateľ predloží na príslušný stavebný úrad PD s vyjadrením Turvod a.s. a splní prípadné ďalšie požiadavky stavebného úradu. Po obdržaní právoplatného stavebného povolenia, alebo súhlasu k zriadeniu drobnej stavby (ohlásenia) požiada Turvod a.s. o zriadenie pripojenia na VK a to na príslušnom tlačive („Žiadosť o zriadenie pripojenia na VK, nový producent“). Tlačivá sa nachádzajú v sídle Turvod a.s. a tiež na www.turvod.sk v sekcii ponuka služieb/dokumenty na stiahnutie.
 5.  Žiadateľ predloží na Turvod a.s. vyplnenú „Žiadosť ...“ so všetkými požadovanými prílohami uvedenými v tlačive žiadosti. Žiadosť, ktorá nebude obsahovať všetky prílohy, nebude prevzatá.
 6. Turvod a.s. žiadosť posúdi a žiadateľovi vydá súhlas na zriadenie pripojenia na VK.
 7. Žiadateľ si dohodne termín s príslušným pracovníkom Turvod a.s. (telefonický kontakt je uverejnený na www.turvod.sk v sekcii kontakty) na realizáciu pripojenia na VK (t.j. osadenie odbočnej tvarovky na VK).
 8.  Po osadení odbočnej tvarovky na VK žiadateľ bezodkladne zriadi samotnú KP podľa vyjadrenia podľa bodu 2) a Všeobecných a technických podmienok pre pripojenie nehnuteľnosti na VK (zverejnené na www.turvod.sk v sekcii ponuka služieb/dokumenty na stiahnutie). Následne si žiadateľ opätovne prizve príslušného pracovníka Turvod a.s na kontrolu KP.
 9. Pokiaľ je realizácia KP odsúhlasená, žiadateľ vyplní „Prihlášku, ktorá je podkladom pre uzavretie zmluvy “ (zaslať alebo osobne doručiť na adresu Turvod a.s.) a  Turvod a.s. vypracuje „Zmluvu na odvádzanie odpadových vôd“, ktorú pripraví žiadateľovi na podpis.
 10. Po zriadení pripojenia je žiadateľ povinný bezpodmienečne do 3 pracovných dní dostaviť sa na zákaznícke centrum Turvod a.s. na Kuzmányho ul. 25 v Martine podpísať túto zmluvu.


UPOZORNENIE:

 • Turvod a.s. nerealizuje zemné a montážne práce na KP, Turvod a.s. vykonáva LEN samotné pripojenie na VK, t.j. odbočnú tvarovku na VK.
 • Pre realizáciu KP má Turvod a.s. zoznam schválených dodávateľov s príslušným oprávnením. Zoznam je zverejnený na www.turvod.sk v sekcii ponuka služieb/dokumenty na stiahnutie.
 • Realizácia pripojenia na VK je spoplatnená služba a podlieha poplatku v zmysle platného cenníka. Turvod a.s hradí len odbočnú tvarovku.
 • Žiadateľ zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych vzťahov súvisiacich s umiestnením prípojok, v prípade uloženia prípojok do pozemkov iných vlastníkov a v prípade spoločných prípojok doporučujeme zapísať ich ako vecné bremeno, čím je možné sa vyhnúť prípadným budúcim sporom súvisiacich s prípojkami.