Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dane a poplatky

 • vybavuje: Miroslava Štanclová
 • tel: +421 43 4948101
 • email: m.stanclova@blatnica.sk
 
Čo potrebujem k nasledovným daniam:

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI:

 • Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré sa nachádzajú na území obce .
 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (tlačivo je na obecnom úrade, stránke ministerstva financii alebo si ho vytlačíte z podstránky Tlačivá) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
 • Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období , v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
 • Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
 • Daň vyrubí rozhodnutím správca dane Po jeho doručení je možné sa do 15 dní odvolať na obecnom úrade a do 15 dní je taktiež povinnosť zaplatenia vyrubenej dane.

DAŇ ZA PSA:

 • Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
 • Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
 • Daňovník je povinný osobne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane (vyplniť tlačivo Priznanie k dani za psa) do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Zároveň si musí zakúpiť evidenčnú známku obce s číslom. Daň za psa sa vyrubuje súčasne s daňou z nehnuteľnosti spoločným rozhodnutím. Daň za zdaňovacie obdobie je splatná do 15 dní od jej doručenia.
 • Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa(meno psa), jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa.

Sadzba dane je 5,00 € za jedného psa a kalendárny rok

DAŇ ZA UBYTOVANIE :

 • Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
 • Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu štvrťročne vždy do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.
 • Zároveň vypĺňa i tlačivo Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí.
 • Podkladom na vyrubenie a odkontrolovanie dane je kniha ubytovaných, ktorú je povinný viesť každý prevádzkovateľ.

Sadzba dane je 1,00 € na osobu a prenocovanie.

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY A STAVEBNÝ ODPAD :

 • Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
 • Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný a právnická osoba, ktorá podniká na území obce.
 • Poplatok je schválený obecným zastupiteľstvom za osobu, zamestnanca a deň vo výške 30,00 €. Vyrubuje sa rozhodnutím.
 • Pri vyrubení poplatku rozhodnutím za daný kalendárny rok, vychádza obec z posledných údajov z evidencie obyvateľstva, známych v čase vyrubovania poplatku. Vyrubený poplatok je splatný naraz.
 • Pri poplatku vyššom ako 100 € sa poplatok zaplatí v splátkach uvedených na rozhodnutí.
 • Daňovník môže požiadať o zníženie respektíve odpustenie poplatku priložením žiadosti. V termíne vždy do 31.1. daného roku.

DAŃ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE :

 • Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje, sú hracie prístroje (elektronické, mechanické), ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (napr. šípky, biliard a pod.).
 • Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní, od vzniku daňovej povinnosti.
 • Správca dane potom daň vyrubí rozhodnutím.
 • Daň je splatná do 30 dní.

Sadzba dane je 35,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok.

Informáciu o poplatkoch nájdete v sadzobníku poplatkov.

Ďalšie užitočné informácie k daniam a poplatok (vrátane tlačív) nájdete na stránke slovensko.sk.

 

Potrebné tlačivá nájdete TU.